Erisuguste elektrikilpide
komplekteerimine.

Elektrikilbi koostamine on spetsiifiline töö, mille teostamiseks soovitame valida oma ala spetsialistid. Ohutuse tagamiseks on äärmiselt oluline, et elektrikilbi montaaž ning selle korrasoleku kontroll on teostatud vastava elektrialase väljaõppe saanud ning piisava kogemusega elektrik. Pakume teenust elektri- ja nõrkvoolu installatsiooniettevõtetele, ehitusfirmadele, korteriühistutele ning ka erakinnistu omanikele. Elektrikilbi joonis on aluseks tööde kiiremaks teostuseks, kuid soovi korral koostame ka vajaliku joonise ning on meiepoolne elektrikapi skeem.

Meie teadlik meeskond pakub oma klientidele uudseimaid lahendusi, kvaliteetseid tooteid ning kliendisõbralikku hinda. Soovime toota pika eluea ja töökindlusega lahendusi. Kilbid varustatakse vajalike mõõte- ja teostusdokumentatsiooniga . Elektrikilbid toodetakse vastavalt kliendi projektile või Ledwill OÜ spetsialistide dokumentatsiooni alusel, mis on kooskõlastatud tellija tehniliste andmete ja soovidega.


Arvestikilp / mõõtekilp Tartus

Arvestikilp / mõõtekilp

Elektriarvesti kilp on enamasti kasutusel väiksemate kinnistute ja elamute ühe-või mitmetariifseks elektrienergia arvestamiseks. Elektriarvesti ise on aga integreeriv mõõteriist toodetud või tarbitud elektrienergia mõõtmiseks. Praegusel ajal paigaldatavad elektronarvestid võimaldavad näitude kauglugemist.

Kaablijaotuskilp korrusmajale

Kaablijaotuskilp

Kilbini tuuakse toide kohalikust madalpingevõrgust, kas mõnest teisest kaablijaotuskilbist või otse alajaamast. Ülesandeks on elektrienergia jaotamine, lühiste ja liigkoormuse kaitse, voolu piiramine ning lülitustoimingud. Kaablijaotuskilp on väline elektrikilp, mis paigaldatakse kinnitustarvikute abil hoone seinale või otstarbelisele vundamendist soklile. Peamisteks komponentideks on jadavinnak kaitsmed ja sisend-väljundklemmid, mille nimivool ei ületa tavaliselt 630 A.

Liitumiskilp

Liitumiskilp

Elektrikilbi asukoht on üldiselt liitumispunktis, nii et võrguühendust saaks välja ehitada ja kilpi paigaldada olenemata liituja elektripaigaldise valikust. Liitumispunkt asub liitujale kuuluva ala läheduses, alajaama madalpinge jaotlas, kaablivõrgu transiitkilbi kõrval või liitumiskilbiruumis korterelamus. Et arvestitel kuvatav info oleks mugavamalt loetav,on tihtipeale kilpil läbipaistev aken. Liitumiskilp kuulub energiamüüjale ning on varustatud elektrienergia mõõteseadme ja kaitselülitiga.

Jaotuskilp

Jaotuskilp

Kasutatakse elektrienergia jaotamiseks, liinide sisse/välja lülitamiseks, toitekeskustena. Elamutes paigaldatakse kuiva ruumi. Kaablite vedamise pikkus ja maksumus sõltub kilbi paigutamisest. Suuremates ehitistes on mõistlik kasutada igal korrusel oma kilpi. Jaotuskilpe on erinevaid- pinnapealne moodulkilp, süvistatav elektrikilp. Jaotuskilbini viib üks või mitu toiteliini ja sealt väljuvad elamu üksikseadmete või osade toiteliinid. Toite tuuakse teistest kilpidest.

Elektrikilpide koostamine Tartus

Väljundkaablid jõuavad lõpptarbijani (nt pistikupesani) või vahekilpi. Kilp, millesse toitekaablid jõuavad otse madalpingevõrgust, nimetatakse ka peakilbiks/ peatoitekilbiks. Kilp paigaldatakse koridori, trepikotta, esikusse, kuuri, kilbiruumi. Tagada tuleb ohutu keskkond.Antud kilpi paigaldatakse peakaitselüliti, mille ülesandeks on kogu kilbi pingestamine või pingetuks tegemine ning kaitsmine lühisvoolu eest. Moodulkaitselülitite korral on nimivool 20, 32, 40, 63, 80 või 100A ja lühisvoolutaluvus üldiselt 6 - 25 kA.

Korrusekilp

Korrusekilp

Üldjuhul trepikodade seinasüvenditesse paigaldatavad kilbid. Kasutatakse paneelmajade, korrus- ja ridaelamute trepikodades.

Korterite kilbid Tartu

Korterite kilbid

Korterisse paigaldatakse nii süvis, kui ka pinnapealseid kilpe, mis on erineval viisil pindviimistletud elektrikilp plastik või metallkorpuses. Valikus on nii arvestitega, kui ka ilma arvestita variandid. Enamasti on kilbist väljuvate liinide arv võrdeline tubade arvuga. Tihtipeale peetakse tarvilikuks eraldi liinidega toita pistikupesi ja üldvalgustust.

Elektrikilbi põhiline ülesanne.

Elektrikilp on elamupiirkonna või ehitise jaoks komplekteeritav seade, mille ülesanne on elektrienergia jaotamine vastavalt piirkonna koormusele ning selle vajadusele. Peajaotuskilp on esmane elektripaneel, mis ühendab elektrit ja toidet. Peajaam on punkt, mille kaudu siseneb elekter hoonesse.

Kõik oliline jaotusklibist. Jaotuskilbi paneeli põhifunktsioonid.

 • -Elektrienergia jaotamine erinevatesse piirkondadesse.
  -Elektrikaitse antud piirkonnas.
  -Elektrienergia seisundi ja kvaliteedi jälgimine.
  -Varuvõimsuse katkemise vältimine toitealas.

 • Kasutatakse 230V, vastavalt nõuetele, kas 3-faasilist või 1-faasilist toidet. Ebakvaliteetne elektrivarustus ning ebapädevus võivad põhjustada kahjustusi, tulekahju ohtu ning kujutada endast ohtu läheduses viibivatele isikutele.

 • Võimalikud ohud:
  -Lühis
  -Ülekoormus
  -Ülepinge
  -Alapinge
  -Lekked


 • Kilpidel on üldjuhul üks sisend, kuid väljundite arv sõltub projektist. Kilpi tuuakse toide elektrivõrgust. Kilbis paiknevad mitmesugused kaitsmed ning lülitid, millel igaühel on kindel funktsioon.

 • Rikkevoolukaitselüliti peab tagama inimese või aparatuuri kaitse. Kontroller juhib etteantud sedmeid. Reguleerimiseks mõeldud seadmete abil on võimalik muuta elektriseadmete talitust. Arvesti mõõdab tarbitava energia hulka

 • Siganalisatsioonseadmed edastavad informatsiooni seadme seisundi kohta. Kilbi koostamisel on veel mitmeid lisakomponente ja tarvikuid - DIN liistud ehk paigaldusliistud, riviliiteklemmid, hargnemisklemmid, N-ja PE klemmid.

Vajad kilbile hinda ...

Vanade elektrikilpide väljavahetamine

Väga palju on veel kasutusel vananenud elektrivarustuse kasutamist. Elektrikilbi väljavahetamisel tasub korraga üle vaadata ka majasisene elektrijuhtmestik, sest vananenud elektrisüsteemist tulenev lühis võib olla tulekahju põhjustajaks. Soovituslik oleks üle vaadata ka pistikupesad, kaabeldus, valgustid. Kaitsmete valikul tuleks arvestada tarbitava voolu kogusega, et see koormusele vastu peaks. Kindlasti peaks korralikus elektrikilbis olema ka rikkevoolukaitse.

Rikkevoolukaitselüliti on seade, mille funktsioon on lülitada elektriahel välja, kui elektrivõrgust välja minevate ning tagasi tulevate energiavoolude vektorsumma erinevus on suurem, kui rikkevoolukaitse rakendumisvool. Rikkevoolukaitsmeid kasutatakse inimeste ja loomade kaitseks ohtliku elektrivoolu eest ning ka ehitiste elektripaigaldiste puhul, et minimeerida riketest tulenevat võimalikku tuleohtu. Rikkevoolukaitselüliti lülitab vabasti rakendumisel koos faasjuhtidega kaitsva ahela neutraaljuhi välja. See kontakt on seadistatud sulguma esimesena sisselülitamisel ja avanema peale faasjuhtide kontakte. Kaitseseadme lüliti testnupuga saab perioodiliselt kontrollida lüliti reageerimist reaalsele rikkeolukorrale ning üldist korrasolekut.

Kortermajades asuvad elektrikilbid tihtipeale ühtses kilbiruumis, kuhu on hooldusfirmadel mugavam ligipääs. Eramaja elektrikilp on enamasti kolmefaasiline ning suuremaid koormuseid taluv. Kui te soovite peakaitsme võimsust suurendada, võtke ühendust elektrienergia pakkujaga, vajalik on saada nendepoolne nõusolek. Olenemata suurenenud elektritarbimisest ei pruugi peakaitsme võimsuse suurendamine olla võimalik

Seaduslikud elektripaigaldised

Kilpide koostamine, projekteerimine, paigaldamine, hooldamine ning kasutamine peab olema kooskõlas ette antud seadustega ning seesuguselt, et ei ohusta vara, inimesi ega keskkonda. Elektriseade peab olema märgistatud ning varustatud nõutava teabega. Elektripaigaldise nõuetele vastavuses ning valmisoleku kinnituses peavad olema andmed ehitise kohta, kuhu elektrikilp paigaldati. Andmed omaniku ja kilbi näitajate kohta. Tehnilise kontrolli teostanud ettevõtte nimi ning dokumendi allkirjastanud isiku andmed.

Enne elektripaigaldmise kasutuselevõttu tuleb teostada elektripaigaldisele tehniline kontroll. Kui ehitise - elektripaigaldise omanik või käidukorraldaja peab vajalikuks ohutuse tagamiseks lisakontrolli, siis teostatakse seda ka kasutamise ajal. Erialase ettevalmistusega käidukorraldaja koostab elektripaigaldise kohta käidukava. Tehnilise Järelvalve Ametiga koostöös tagatakse elektripaigaldiste sihtotstarbeline kasutamine.

Elektritöö ettevõtja peab omama piisavalt dokumentatsiooni ja vahendeid elektritöö teostamiseks. Tagama, et töö saaks tehtud õige elektri- ja elektriohutusalase ettevalmistusega tehnikute poolt. Elektritöid teostanud ettevõte peab peale töö teostamist veenduma mõõtmistulemuste, visuaalkontrolli ja paigaldise dokumentatsiooni alusel, et seade või elektritöö vastab nõuetele.


Siit on võimalik vaadata ka meie elektrikute käekirja kilpide koostamisel.

Asjaajamine elektipaigaldisega

Nõudeid, paberimajandust ja ohutusreegleid on palju. Teie mugavuse tagamiseks saate muretult jätta asjaajamise Ledwill OÜ teadliku meeskonna hoolde. Me koostame vajaliku dokumentatsiooni ning esitame need vastavalt seaduses ette antud korras

Elektrikilpide komponendid

Valime hoolikalt oma tooteid ning hindame kõrgelt nii komponentide - materjalide, kui ka töö kvaliteeti. Meie elektrikutel on pikaajaline töökogemus ning laialdased teadmised antud valdkonnas. Omame vajalikke töövahendeid ning oskuseid elektrikilpide koostamiseks ning elektritööde teostamiseks. Töötame selle nimel, et pakkuda alati kaasaegseid ning eelkõige turvalisi ja töökindlaid lahendusi. Püüame leida kliendiga koostöös parimad võimalikud variandid töö teostamiseks. Oleme avatud pakkumistele ja uutele ideedele!